Skip to main content
Чихрийн шижинтэй өвчтөнд артерийн гипертензийн эмчилгээ

Чихрийн шижинтэй өвчтөнд артерийн гипертензийн эмчилгээ

Чихрийн шижин (ЧШ) нь дэлхий даяар ойролцоогоор хагас тэр бум хүн, АНУ-ын хүн амын 8-9%-ийг хамарсан түгээмэл тохиолддог эмгэг юм.

Артерийн гипертензи (АГ) нь ЧШ-тэй хүмүүст хавсран элбэг тохиолддог бөгөөд ЧШ, гипертензи нь хамтдаа зүрх судасны болон бөөрний өвчний эрсдэлийг эрс нэмэгдүүлдэг. Эдгээр өвчтөнд даралт буулгах үр дүнтэй эмчилгээ нь зүрх судасны эрсдэлийг бууруулдаг. ("Зүрх судасны өвчин үүсгэх эрсдэлт хүчин зүйлсийн тойм"-ыг үзнэ үү.) ЧШ-тэй өвчтөнүүдийн эмгэг жам, тархвар судлал, даралт буулгах эмчилгээний талаар энэ бүлэгт ярилцана. ЧШ-тэй өвчтөнд АГ-ийн оношилгоо, цусны даралтын зорилтот хэмжээ зэргийг тусад нь авч үзнэ.

ЧШ өвчний үед АГ-д нөлөөлдөг хүчин зүйл бөөрний эмгэгээс гадна хоёр хүчин зүйл байдаг: эсийн гаднах шингэний хэмжээ ихсэх, артерийн судасны ханын хатуурал нэмэгдэх [1]. Натрийн хуримтлал, эзлэхүүний хэмжээ ихсэх нь инсулин болон гипергликемийн нөлөөгөөр глюкозын ачаалал ихсэх зэргээр өдөөгдөж болно [2,3]. Илүүдэл глюкоз нь натри-глюкозын хам тээвэрлэгчээр дамжуулан проксимал хоолойд дахин шимэгдэж, улмаар натрийн эргэн шимэгдэлт нэмэгддэг [3]. Тиймээс давсны ачаалал нь цусны даралтыг нэмэгдүүлэх хандлагатай байдаг бөгөөд энэ нөлөөг давсны хязгаарлалтаар арилгах боломжтой.

ЧШ-тэй өвчтөнүүдэд судасны хатуурал ихэсдэг [1] ба уургийн гликацижилт нэмэгдэж, атероматоз өвчний хожуу үе шатанд хүргэдэг өөрчлөлт юм. Глюкозын тэсвэржилт алдагдал болон ЧШ өвчний үед ажиглагддаг артерийн судасны сунах, агших чадвар бууралт нь систолын даралтыг диастолын даралтаас үл хамааран нэмэгдүүлэхэд нөлөөлдөг ба цусны даралтын өөрчлөлт, нас баралтын эрсдэлд нөлөөлдөг [4,5].

Tags