Skip to main content
Diagnosis and Management of Type 2 Diabetes
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас баталсан чихрийн шижин өвчний оношилгоо болон менежментийн заавар
Насанд хүрэгсдийн артерийн гипертензийн эмнэлзүйн заавар
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/286 дугаар тушаалаар батлагдсан Насанд хүрэгсдийн артерийн гипертензийн эмнэлзүйн заавар
Дислидемийн оношилгоо, эмчилгээний заавар
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 8 дугаар сарын 24-ны өдрийн А/337 дугаар тушаалаар батлагдсан Дислидемийн оношилгоо, эмчилгээний заавар
Чихрийн шижин хэв шинж 2 өвчний эмнэлзүйн заавар
Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/96 дугаар тушаалаар батлагдсан Чихрийн шижин хэв шинж 2 өвчний эмнэлзүйн заавар
Чихрийн шижин өвчний ангилал
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас 2019 онд баталсан чихрийн шижин өвчний шинэ ангилал